Városháza - Szolnok, Kossuth tér


P4081240.JPG
P3261182.JPG
P4081246.JPG
P3261178.JPG
P3181099.JPG
P3181087.JPG
P3261187.JPG
P3261190.JPG
P3261195.JPG